ALGEMENE VOORWAARDEN VOETNOOT ADVOCATUUR
Op het gebruik van onze website is de Disclaimer van Voetnoot Advocatuur van toepassing.

1. Onderneming
Voetnoot Advocatuur is gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 67147623. "Voetnoot Advocatuur" is een handelsnaam van een door mr. N.A.W.E. Jansen gedreven eenmanszaak met als doel de uitoefening van de advocatenpraktijk Voetnoot Advocatuur in de meest ruime zin van het woord.

2. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, inclusief vervolg-opdrachten, die aan Voetnoot Advocatuur, of haar werknemers worden verstrekt. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van derden die door Voetnoot Advocatuur bij de uitvoering van haar diensten worden ingeschakeld en deze derden kunnen een beroep op deze Algemene Voorwaarden doen.

3. Partijen
Alle opdrachten worden enkel aanvaard en uitgevoerd door Voetnoot Advocatuur, ook indien de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend is verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor dit laatstgenoemde geval een regeling bevat, en 7:407 BW dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt indien aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Beperking aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Voetnoot Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, verhoogd met het eventueel ingevolge deze verzekering toepasselijke eigen risico.

Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot het voor de uitvoering van de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van 5.000 Euro.

Indien door of bij de uitvoering van een opdracht schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Voetnoot Advocatuur aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, verhoogd met het eventueel ingevolge deze verzekering toepasselijke eigen risico.

Desgevraagd worden over de (dekking onder de) door Voetnoot Advocatuur gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) inlichtingen verschaft.

5. Derden
Voetnoot Advocatuur zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met de cliënt overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkoming van deze derden is uitdrukkelijk uitgesloten. Voetnoot Advocatuur wordt geacht volledig door de cliënt gemachtigd te zijn om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.

6. Declaraties
Declaraties van Voetnoot Advocatuur zijn na verloop van 14 dagen na factuurdatum opeisbaar. Vindt betaling niet binnen deze termijn plaats dan is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. De opdrachtgever is vanaf het moment van intreden van het verzuim een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd over het onvoldane deel van het factuurbedrag. Voetnoot Advocatuur zal eventuele kosten derden (griffierechten, deurwaarderskosten, koerierskosten etcetera) 1-op-1 doorberekenen.

7. Buitengerechtelijke incassokosten
Bij uitblijven van betaling is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform de BIK-staffel.

8. Geen derdengelden
Voetnoot Advocatuur kan geen derdengelden ontvangen en heeft geen stichting derdengelden ter beschikking.

9. Geschillen
Op de rechtsverhouding tussen Voetnoot Advocatuur en haar cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht. Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening van Voetnoot Advocatuur, inclusief alle declaratiegeschillen, zullen worden beslecht overeenkomstig de Kantoorklachtenregeling Voetnoot Advocatuur.

10. Vervaltermijn
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook, die de opdrachtgever jegens Voetnoot Advocatuur kan inroepen, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

11. Slot
Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op https://voetnoot.net/voorwaarden. Een kopie wordt op verzoek toegezonden.